Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj, neovisno o broju radnika, veličini i djelatnosti koju obavlja je obavezan organizirati i provoditi zaštitu na radu.

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.
 • Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca – vođenje poslova stručnjaka zaštite na radu
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • On line osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavca
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca
 • Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
 • Osposobljavanje za rukovanje transportnim i građevinskim strojevima te za prodaju zapaljivih tekućina i plinova
 • Izrada Procjene rizika
 • Izrada Procjene rizika za radna mjesta sa računalom
 • Izmjene i dopune Procjene rizika
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu
 • Izrada sigurnosno tehničkih listova te prijava na Hrvatski zavod za toksikologiju
 • Izrada znakova sigurnosti i uputa za rad na siguran način
 • Ispitivanja radne opreme
 • Ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu
 • Ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu
 • Ispitivanja dizala
 • Koordinator zaštite na radu u fazi izrade projekata – koordinator I
 • Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II
 • Savjetovanje za prijevoz opasnih tvari cestom – sigurnosni savjetnik (ADR)
 • Savjetovanje iz područja zaštite na radu

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?