Zaštita okoliša

Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

 • Masene koncentracije krutih čestica
 • Određivanje masene koncentracije sumporovog dioksida, ugljikovog dioksida, kisika i dušikovih oksida
 • Određivanje dimnog broja
 • Određivanje zacrnjenja
 • Određivanje masene koncentracije ukupnog organskog ugljika

Ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

 • Kanalizacijski sustavi ispitivanja vodom i zrakom
 • Ispitivanje vodonepropusnosti građevina odvodnje i vodoopskrbe

Akustička ispitivana

 • Mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša
 • Terensko mjerenje zračne i udarne zvučne izolacije

Izrada dokumentacije za ishođenje Vodopravne dozvole

 • Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednih onečišćenja
 • Pravilnik o radu i održavanju objekata odvodnje i uređaja za obradu otpadnih voda
 • Pravilnik o zbrinjavanju  svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda
 • Detaljan opis tehnoloških postupaka po tehnoloških cijenama sa posebnim osvrtom na bilancu voda u pojedinim postupcima
 • Popunjavanje K-Z-V-1 obrazaca

Unos podataka u Registra onečišćenja okoliša

Izrada kataloga po ključnom broju otpada

Izrada Godišnje bilance otapala, izračun fugitivne emisije i unos podataka u web aplikaciju u obrazac EHOS, te upis u registar postrojenja na obrascu REGVOC

Izrada obrasca PNOS u web aplikaciji za prijavu nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova

Konzultacije i pomoć u praćenju obveza poslodavaca iz područja zaštite okoliša

Jeste li ispunili svoje obveze koje propisuje ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?